Privacy beleid

Privacy beleid

Inleiding

Leden van het Plaatselijk Belang en Toerisme Bourtange (PBTB) moeten er van op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle verstrekte gegevens. In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een goed
functionerende belangenorganisatie. Vertrouwelijkheid en openheid naar onze leden zijn belangrijke aspecten voor onze organisatie.

 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:
  ○ de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens;
  ○ persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
  ○ verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
  ○ bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
  ○ verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
  ○ bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
  ○ betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
  ○ derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
  ○ ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
  ○ toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
  ○ verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;
  ○ verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
 2. Bereik
  Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit reglement is van toepassing binnen het Plaatselijk Belang en Toerisme Bourtange en heeft  betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van leden.
 3. Doel
  Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de
  doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten.
  Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
 4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
  Het PBTB bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
  Het PBTB bestuur draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens
  Het PBTB bestuur is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt
  door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement.
 5. Rechtmatige verwerking
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
  Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie
  nodig is. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
  ● De betrokkene voor de verwerking zijn toestemming heeft verleend;
  ● De gegevensverwerking noodzakelijk is de gegevensverwerking  noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, functie, het lidmaatschap van een andere vereniging/stichting en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden.
 7. Gegevensverwerving
  Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd mede, tenzij de betrokkene dat doel al kent.
  De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
  verwerking te waarborgen. Dit is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast. Dit is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.
 8. Recht op inzage
  De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of -en welke persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
 9. Verstrekking van persoonsgegevens
  Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt niet anders dan na toestemming van betrokkene.
 10. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
  Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
 11. Bewaren van gegevens
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. Voor statistische doeleinden worden gegevens langer bewaard, zodanig dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is.